Ziekte

Bij ziekte dienen de ouders de school voor 8.30 telefonisch op de hoogte te brengen. Indien er op een ziektedag toetsen of deadlines gepland staan, dient de ouder dit bij ziektemelding door te geven met vermelding van vak en docent. U kunt een bericht achterlaten bij de verzuimcoördinator of een voicemailbericht achterlaten op telefoonnummer: 035 - 53 95 422. Bij hervatting van de lessen na ziekte levert de leerling voordat hij naar de les gaat een betermelding in bij de verzuimcoördinator op het servicepunt. Ouders kunnen een leerling ook telefonisch beter melden. Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij het servicepunt. De ouders worden voor vertrek van school telefonisch / per mail op de hoogte gebracht.

Ziek tijdens toetsperiode?
Is uw zoon of dochter ziek tijdens de toetsperiode? Graag horen we dan, voor de duur van de toetsperiode (gebruikelijk een week), iedere dag voor 08:30u of uw zoon of dochter nog steeds ziek is. 

​ 
Verlof​formulier

Buitengewoon verlof buiten schoolvakanties dient ruim van tevoren te worden aangevraagd bij de afdelingsmanager. Denk hierbij aan het bijwonen van huwelijken en begrafenissen, meelopen bij een HBO-opleiding of Universiteit, maar ook het deelnemen aan theorie-en praktijkexamens van het scooter - en/of autorijbewijs. Lever hiervoor het verlofformulier in samen met een kopie van bewijs van hetgene wat op de planning staat. Het aanvraagformulier is hier​ond​er beschikbaar. ​De inspectie van onderwijs en de leerplichtambtenaren zien er ten strengste op toe dat verlof​ slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan en dat de betreffende documentatie op orde is. ​

Het verlofformulier is te verkrijgen bij het servicepunt of online in te vullen via het verlofformulier. U kunt het formulier hier rechts boven vinden. 

Documenten