Ziekte en Verlof

​Ziekte

Bij ziekte dienen de ouders de school voor 8.30 telefonisch op de hoogte te brengen. Indien er op een ziektedag toetsen of deadlines gepland staan, dient de ouder dit bij ziektemelding door te geven met vermelding van vak en docent.

Bij hervatting van de lessen na ziekte levert de leerling voordat hij naar de les gaat een betermelding in bij de verzuimcoördinator op het servicepunt. Ouders kunnen een leerling ook telefonisch beter melden.

Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij het servicepunt. De ouders worden voor vertrek van school telefonisch / per mail op de hoogte gebracht.

​ 
Verlof​

Buitengewoon verlof buiten schoolvakanties dient ruim van tevoren te worden aangevraagd bij de afdelingsmanager. Het aanvraagformulier is hier​ond​er beschikbaar. ​De inspectie van onderwijs en de leerplichtambtenaren zien er ten strengste op toe dat verlof​ slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan.​​